Gorąco zapraszamy na Bieg Niepodległości - 07 listopada 2015r.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w biegu głównym, organizatorzy postanowili dopuścić dodatkowe zgłoszenia w dniu Biegu Niepodległości "Nowosarzyńska Jedenastka" w biurze zawodów, przy zachowaniu następujących zasad:
- po otwarciu biura zawodów o godz. 10:00 zostanie otwarta możliwość zapisu do 8 zawodników,
- jeżeli po zamknięciu biura zawodów okaże się, że nie zgłosiły się osoby zapisane, które nie wniosły opłaty startowej, zostanie otwarta możliwość zapisu takiej liczby zawodników, jak liczba niewykorzystanych miejsc, przy czym możliwość zapisu zostanie definitywnie zamknięta o godz. 12:15,
- dla zawodników, którzy zostaną zapisani w dniu biegu organizatorzy nie gwarantują pakietu startowego.

START:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. Konopnickiej 2, godzina 12:00.

 

Bieg główny:

Dystans ok. 11 km, nawierzchnia 20% asfalt, 80% terenowa, konfiguracja trasy – płaska z jednym niewielkim podbiegiem.

Na 6-7 km ustawiony zostanie punkt odżywiania (woda mineralna niegazowana, owoce). Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1,5 godz.
Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym.

 

Bieg młodzieżowy:
Dystans ok. 2,5 km, nawierzchnia 100% asfalt, konfiguracja trasy – całkowicie płaska. Uczestnikami mogą być dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2000 i młodsi.

 

Uczestnictwo:
- do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia i podpiszą oświadczenie,
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci,
- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania,
- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia,
- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,
- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
- zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym.

 

Wpisowe:
Wpisowe do biegu głównego wynosi 20 ,-zł i obowiązuje do dnia 30 października 2015r. Po tym terminie wpisowe wynosi 30,- zł i można je uregulować jedynie w dniu imprezy, w biurze zawodów. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie wpisowego. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Wpisowe (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym) należy przekazywać na konto:
Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie
ul. 1 Maja 1
37 - 310 Nowa Sarzyna
Numer konta: 71 1240 2630 1111 0000 3646 7796


Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Nie ma możliwości wystawienia faktury.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- okolicznościowy medal,
- numer startowy (dla pierwszych 30 zawodników – z wydrukowanym imieniem),
- obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu,
- wodę mineralną i owoce na trasie oraz mecie,
- posiłek,
- logistykę zaplecza przed i po biegu,
- email z uzyskanym wynikiem biegu i imiennym certyfikatem ukończenia biegu (na adres, z którego dokonane zostało zgłoszenie),
- udział w losowaniu nagród niespodzianek.


Zgłoszenia:
- zgłoszenie należy dokonywać na stronie

http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z151107 do dnia 30 października 2015 r.,

- do kontaktowania się z organizatorami uruchomiliśmy adres poczty elektronicznej bieg.ns@gmail.com
- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.sarzyna.info i www.nowasarzyna.eu

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.