Regulamin

Regulamin VI Biegu Niepodległości „Nowosarzyńska Jedenastka”

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie

Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie

Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie

8 Drużyna Harcerska „Kameleon” w Nowej Sarzynie

I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie

Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Sarzynie

PARTNERZY MEDIALNI:

Tygodnik Sztafeta

Sarzyński Serwis Informacyjny sarzyna.info

Nowosarzyńska Telewizja Kablowa „Lokaltel”

Pismo „Azalia”

Termin i miejsce

Sobota, 6 listopada 2021 r., Nowa Sarzyna

Bieg główny

Dystans 11 km, nawierzchnia ok. 20% asfalt/kostka, 80% terenowa, konfiguracja trasy – płaska z niewielkimi podbiegami. Na 6-7 km ustawiony zostanie punkt żywieniowy (woda mineralna niegazowana, owoce).

Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 1,5 godz. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu, może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem zawodów, lecz pieszym.

Nordic walking

Trasa i lokalizacja punktu żywieniowego – jak w biegu głównym.

Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 2 godz. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu, może kontynuować marsz, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem zawodów, lecz pieszym.

Bieg młodzieżowy

Grupa młodsza – dystans ok. 650 m, nawierzchnia 100% asfalt, konfiguracja trasy – całkowicie płaska. Uczestnikami mogą być dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2009 i młodsi.

Grupa starsza – dystans ok. 2,3 km, nawierzchnia 100% asfalt, konfiguracja trasy – całkowicie płaska. Uczestnikami mogą być dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006-2008.

Program szczegółowy

9:30 – otwarcie biura zawodów (biuro mieścić się będzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. Konopnickiej 2)

10:50 – zamknięcie biura zawodów dla uczestników biegu młodzieżowego

11:00 – start biegu młodzieżowego (grupa młodsza)

11:15 – start biegu młodzieżowego (grupa starsza)

11:40 – zamknięcie biura zawodów dla uczestników biegu głównego i nordic walking

11:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu młodzieżowego

11:55 – powitanie zawodników na linii startu, hymn narodowy

12:00 – start biegu głównego i nordic walking

ok.13:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego i nordic walking, losowanie nagród niespodzianek.

Klasyfikacja

  1. W biegu głównym generalna kobiet i mężczyzn, drużynowa oraz w kategoriach wiekowych:

K34    i   M34      do 34 lat     (1987 i mł.)     

K44    i   M44     35-44 lat     (1977-1986)

K45+  i   M45+   45-99 lat     (1976 i st.)

  1. W zawodach nordic walking generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

K34    i   M34      do 34 lat     (1987 i mł.)     

K44    i   M44     35-44 lat     (1977-1986)

K45+  i   M45+   45-99 lat     (1976 i st.)

  1. W biegu młodzieżowym generalna dziewcząt i chłopców w grupie starszej, generalna dziewcząt i chłopców w grupie młodszej.

Pomiar czasu

Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu. 

Nagrody – okolicznościowe statuetki

  1. W biegu głównym

– mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III

– kobiety – klasyfikacja generalna – miejsca I-III

– w kategoriach wiekowych K i M – miejsca I-III*

– drużynowa – miejsca I-III**

– najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – miejsce I

  1. W zawodach nordic walking

– mężczyźni – klasyfikacja generalna – miejsca I-III

– kobiety – klasyfikacja generalna – miejsca I-III

– w kategoriach wiekowych K i M – miejsca I-III*

– najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – miejsce I

*) Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

**) Nagrodę otrzyma drużyna, której suma czasów czterech zawodników (w tym min. 1 kobiety) będzie najniższa. Start drużyny musi być zgłoszony organizatorom co najmniej 3 dni przed biegiem.

  1. W biegu młodzieżowym

Grupa młodsza – dziewczęta – miejsca I-III i chłopcy – miejsca I-III.

Grupa starsza – dziewczęta – miejsca I-III i chłopcy – miejsca I-III.

Organizatorzy mogą ufundować dodatkowe nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy biegu głównego i nordic walking będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród niespodzianek.

Limity uczestników

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom biegu organizatorzy wprowadzają ograniczenia liczby uczestników:

– biegu głównego – do 150 osób,

– zawodów nordic walking – do 30 osób,

– biegów młodzieżowych – 40 osób w grupie młodszej i 40 w grupie starszej.

Organizatorzy mogą dokonać przesunięć w ramach powyższych limitów bądź nieznacznie zwiększyć w/w limity w dniu imprezy.

Uczestnictwo

– do startu w biegu głównym i zawodach nordic walking dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia i podpiszą oświadczenie,

– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,

– uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu lub zawodach nordic walking wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,

– przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,

– pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem zawodów, akceptuje go i zobowiązuje do jego przestrzegania,

– wszyscy zawodnicy muszą w biurze zawodów w dniu imprezy okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia,

– zawody odbędą się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas imprezy,

– uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,

– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

– zawodnik, który nie mieści się w limicie czasu może kontynuować zawody, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu, lecz pieszym.

Wpisowe

Wpisowe do biegu głównego i zawodów nordic walking wynosi:

40 zł dla wpłat dokonanych do 30 września 2021 r.,

– 50 zł dla wpłat dokonanych do 31 października 2021 r.,

– 60 zł dla wpłat dokonanych w listopadzie 2021 r. (w tym gotówką w biurze zawodów).

Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie wpisowego. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników. Wpisowe należy przekazywać na konto:

Stowarzyszenie „Nowosarzyńska Grupa Biegowa”

Sarzyna 246, 37-310 Nowa Sarzyna

Numer konta: 52 9430 1058 1005 4417 2000 0001

Tytuł płatności: Imię i nazwisko – wpisowe do Biegu Niepodległości

Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku, za zgodą organizatora może być przeniesiona na innego zawodnika. Nie ma możliwości wystawienia faktury.

Udział w biegu młodzieżowym jest bezpłatny.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pakiet startowy, obejmujący:

– okolicznościowy medal,

– numer startowy (dla zawodników zapisanych do biegu głównego lub nordic walking, którzy wnieśli opłatę w terminie do dnia 15 października 2021 r. – z wydrukowanym imieniem lub innym tekstem do 30 znaków, zaproponowanym przez uczestnika),

– obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu,

– wodę mineralną i owoce na trasie oraz mecie,

– posiłek po biegu,

– logistykę zaplecza przed i po biegu,

– email z imiennym certyfikatem ukończenia biegu w pliku pdf (warunkiem jest podanie adresu email podczas zgłoszenia),

– udział w losowaniu nagród niespodzianek.

UWAGA – organizatorzy gwarantują pełny pakiet startowy dla pierwszych 150 zapisanych zawodników biegu głównego i pierwszych 30 zapisanych zawodników nordic walking.

Decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto bankowe.

Organizatorzy zapewniają medale również dla uczestników biegów młodzieżowych, zgłoszonych w ramach limitu.

 Zgłoszenia

– zgłoszeń do biegu głównego i zawodów nordic walking należy dokonywać przez stronę www

https://zapisy.pomiar-czasu.pl/vi-bieg-niepodleglosci-nowosarzynska-jedenastka-v6315

do dnia 4 listopada 2021 r. (z zastrzeżeniem zamknięcia listy po osiągnięciu limitu uczestników),

– zgłoszenia do biegów młodzieżowych dokonują w terminie do 29 października 2021 r. wyłącznie szkoły, po tym terminie, jeśli nie zostaną osiągnięte limity uczestników, możliwa będzie rejestracja indywidualna,

– pytania we wszelkich sprawach dotyczących biegu można zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej bieg.ns@gmail.com.

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących – w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Zawody odbywać się będą z poszanowaniem zasad sanitarnych, wprowadzonych dla tego typu imprez przez władze państwowe, w związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów, w szczególności do ograniczenia liczby uczestników bądź zmiany terminu biegu.

Organizatorzy apelują do uczestników, którzy nie będą korzystać z koszulek klubowych, o udział w biegu w barwach biało-czerwonych, białych lub czerwonych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.